Yesterdaytodaytomorrow

Mario Diacono Gallery, Boston (MA), 2007

Yesterdaytodaytomorrow, 2007. White pencil, acrylic on paper. 45×137 in – 114×368 cm